Word 2016 Sukuohjelmisto-valintanauha (kuva yllä). Se jakautuu kahdeksaan ryhmään. Kukin niistä, on ryhmitelty käytönmukaisiin kokonaisuuksiin.

Valintanauhan ryhmissä on painikkeet, joista valitaan tilanteen mukainen painike. Jos painike on pudotuspainike voidaan se avata jolloin esille tulee uusia painikkeita, joilla tehdään haluttu toimenpide. Näin voidaan pitää valintanauha kohtuullisen kokoisena.

Valintanauhan painikkeissa on myös Ohje-toiminta, joka kuvaa lyhyesti mitä painike tekee. Se tulee esille kun hiiren osoittimen vie painiketekstin päälle.

Tietojaksot-välilehtdelle Päähenkilön tiedot -kehykseen lisätty Edellinen taulunumero -viereen optio ja Avioliittokehykseen lisätty Myös avioerotiedot -optio.

Tähän välilehteen Genealog.dom poimi tutkijan sukukantaan kirjaamat Erikoistietojaksojen Tyyppi-kenttään tallennetut Tyyppitekstit. Näin voidaan poimia Lisäykset-välilehden optiovalintojen avulla raporttiin tulevat Erikoistietojaksot. Tämä uusi ominaisuus laajentaa merkittävästi Erikoistietojakson käyttöaluetta.

Lisäykset-välilehdelle joka muodostuu, jos Erikoistietojakson optio-arvo on a, poimitaan Erikoistietojaksot joiden Tyyppikentässä on tutkijan kirjaama aihealue tekstiä — joista muodostuu Lisäykset välilehdelle poiminta-optiovalinnat joista tutkija voi valita mitkä erikoistietojaksot esitetään raportissa.

Muut asetuksiin (kuva yllä) ei ole lisätty uusia asetuksia. Muut-kehyksen {P>n) henkilöiden tietojaksot -optio poistunut tästä ja toiminta upotettu erikoismerkintöjen toimintaan.

Valokuvat ja Sivu -välilehteen (kuva yllä) on tehty pieni lisäys. Palstojen tasaus on nyt optioasetuksena. Tällä voidaan tasoittaa palstojen oikeat reunat. Tämä antaa siistimmän ulkoasun varsinkin, jos on käytetty useampipalstaista raporttia. Toinen muutos koskee tauluväiasetuksia. Asetusvalikoimaa on lisätty ja skaalaa laajennettu. Opasta rivillä näkyy nyt asetusarvon suhdeluku.

Huomautusvalikoimaa on täydennetty. Osa nousee esille raportin muodostumisen aikana ja osa "herää" jonkin painikkeen painalluksesta. Esim. ylläoleva huomautus tulee siitä, että tutkija on napauttanut hiirellä Aseta oletukseksi -painiketta

Nyt jakoon tullut Genealog.dotm toimii edelleen kolmella eri Word-versiolla (Word 2010 ja 2013 on poistumassa ensi vuonna — versiossa 10.7.0.0). Itse ohjelmakoodi on täsmälleen sama ( 32 / 64 bittisyys vaati kirjastojen ym. optimointia hieman). Asennusohjelma osaa tunnistaa erot ja asentaa oikean tuotteen. Suositellaan 64-bittistä asennusta.

Käyttöohjeen sivumäärä on kasvanut merkittävästi ( 148 s > 338 s), koska mukaan on tullut paljon myös Sukuohjelmisto 2004 -ohjelman ohjeistusta ja pitää sisällään nyt myös laajemmat sana - asiahakemistot, joissa siirtymislinkit. Tämä on tullut tarpeeseen, koska käyttäjäkuntaan on tullut uusia käyttäjiä ja painettua käyttöopasta ei ole saatavissa.

Tietoa ikkunassa on nähtävissä perustiedot Genealog.dotm tiedostosta, Word versiosta ja työasemasta. Sieltä voi tarvittaessa käynnistää rekisteröintitunnuksen muutoksen, jos sellaiseen on tarvetta. Tai lähettää sähköpostiohjelmalla laitetiedoilla esitäytetyn sähköpostin minulle jos ongelmia tulee.

Muodostettaessa esipolviraporttia ja lähtöhenkilö on valittu, esitetään Esipolvet-valintaikkunassa, Esipolvet-kehyksessä, tilastotietona esivanhempien kokonaismäärä ja sukupolvien määrä, sekä esipolvikatojen määrä. Jos tutkija asettaa sukupolvien määräkenttään rajoituksen arvot, lasketaan tiedot uudelleen.

Genealog.dotm kotisivutiedot on muutettu nykyiseen sivuosoitteeseen

https://kl-software.fi

Versiosta 10.6.5.0 alkaen on raporttiosiona graafinen Elinaika -jana kuvio. Se voidaan esittää pienissä raporteissa vaikka kaikissa tauluissa, taulun lopussa - tekstien jälkeen. Suurissa raporteissa voidaan merkitä tietokantaan etukäteen ne taulujen päähenkilöt joille po. janakaavio esitetään. Poimintaa varten on työkalu jolla henkilöt valitaan.


Yllä olevassa tekstiraportin osassa esitetään raportin osana aikajanat muun tekstin jälkeen, jossa on taulun päähenkilö (koetti) ja hänen yläpuolellaan hänen vanhempansa ja ensimmäisen puolison vanhemmat (Esimerkki on kaksipalstaisesta tekstiraportista). Koetin (k) alla puoliso ja lapset puolisoineen. Kaaviosta nähdään havainnollisesti aika-asteikon suhteen elinaika, sekä avioliiton vihkiaika poikittain olevilla nuolilla. Niiden perusteella voidaan esim. nähdä ylläolevasta kaaviosta, että koetin isä (ki) on kuollut ennen koetin vihkiaikaa, äiti (kä) on jäänyt leskeksi, mutta avioitunut uudelleen. Vastaavasti koetin vanhin lapsi (1.l) on jäänyt leskeksi ja avioitunut uudelleen.

Mikäi tekstiraportti esitetään yksipalstaisena janakaavio muodostuu koko sivun leveydelle.


Ylläolevassa esimerkki-leikekuvassa on Elinaika jana työkaluikkuna. Sen avulla voidaan poimia nimen ja/tai Näkymän perusteella Sukutietokantaan ne henkilöt joille tekstiraportin yhteyteen halutaan tulostuvan Elinaika jana kuva.


Versiosta 10.6.5.0 alkaen on tekstiraporttien lisäksi raporttimuoto, graafinen Elinaika -jana raportti.

Kaaviossa voidaan esittää enintään 12-sukupolvea henkilöitä ja kaavio voidaan aloittaa halutusta sukukannan henkilöstä alkaen. Kaavio esitetään jälkipolvisuuntaan. Koska Elinaika janaraportin henkilömäärä voi olla suuri ja monisivuinen, voidaan valinnaisesti sen lopussa esittää Henkilöhakemisto.

Elinaika janaraportin lähtöhenkilön valinnan yhteydessä voidaan tehdä myös muutama optiovalinta.


Versiosta 10.6.5.0 alkaen on ollut mahdollisuus lähteiden analysointiin ja ylläpitöön. Versiosta 10.6.8.0 alken on siihen lisätty hiearkkisten lähteiden poistotyökalu sekä Ryhmien hallintaan ja poistoon sopivat työkalut. Työkalu kuuluisi itseasiassa Sukuohjelmisto 2004 -ohjelmaan, mutta koska sitä ei sinne voi enää lisätä, niin olen tuonut sen Genealog.dotm -valikkoon. Genealog.dotm täydentää siten Sukuohjelmisto 2004 -ohjelmaa. Työkalujenn tarve on tullut esille syystä, että tutkijat ovat käyttäneet aika vallattomasti lähteitä ja ryhmiä. Tämä on tuonut esille sen, että lähteiden tulostaminen on ollut raportissa hankalaa.

Henkilön lähteet -valinnalla voidaan esittää valitulla henkilöllä olevat lähteet ja nähdä samalla sisältö sekä onko ne muodostetu oikein. Jos on huomauttamista niin korjauskin voidaan tehdä.

Lähteiden henkilöt esittää puolestaan henkiöt joilla on käytössä valittu lähde. Tämä helpottaa hierakkisten lähteiden ylläpitoa.

Lähteiden hallinta avaa puolestaan analysointiin ja hallintaan liittyvän ikkunan. Ikkunassa on myös muutama optiovalinta ja näkymän valinta jotka eivät näy alla olevassa kuvassa.

Keskeisin toiminta on lähteiden analysointi. Sen avulla voidaan nopeasti luoda selvyys onko Sukuohjelmisto 2004 -sukutietokannassa kaikki kunnossa lähteiden osalta. Osa virheistä ei johdu yksin tutkijan käytöstä, vaan osa johtuu siitä, että sukukanta voi olla peräisin monesta lähteestä ja sisältää useitakin siirtoja sekä mahdollisia Gedcom-tuonteja. Näin sukutietokanta poikkeaa lähteiden osalta toisistaan ja silloin varsinaisessa tekstiraportissa tulee vaikeuksia johtuen tallettujen tietojen virheellisyydesta ja/tai erilaisuudesta. Alla esimerkki analyysin tuloksesta.

Lähteiden korjauksista osa voidaan hoitaa nopeasti työkalun automaatiolla muutamin optioin ja loput hoitaa käsityönä työkalun avulla.

Korjaukseen menee vain vähän aikaa

Vaikka virheitä oli paljon, automaatio korjasi ne 13 sekunnissa.

Uusi analyysi ja nähdään tilanne. Korjattavaa vain vähän. Niistä saadaan myös "toivelista"

Kun korjaukset on tehty, nähdään lopputulos (ylläoleva kuva on pienemmästä virheetömästä sukukannasta).

Ryhmien hallinnalla voidaan järjestellä ryhmiä, mm. siirtää ryhmässä olevat henkilöt toiseen ryhmään.

Poista ryhmät valinnalla voidaan poistaa kaikki henkilöt ryhmistä ja jättää ryhmien nimet tai poistaa nekin.

Työkalut ryhmän Yleiset valikkoon on lisätty työkaluja joilla voidaan optimoida Henkilökuva-tietojakson sijaintia sekä tarkistaa ja optimoida Kuollut tietojakson sijainti

Työkalut ryhmän valikkoon on lisätty uusia työkaluja. Niillä voidaan muokata keskitetysti tietojaksojen tietoja, mm, muokata niitä. Valitaan haluttu tietojakso ja siihen kuuluva kenttä.

Muuta Paikka valinnalla voidaan korjata paikkanimiä ja tehdä niille myös taivutustiedot. Kielierikoismerkintöjä varten on paikka-listaan lisätty F2 kenttä jossa ilmaistaan millä nimellä on kieliohjus, esim. Suomenkielisellä paikalla on myös valinnainen ruotsinkielinen nimi. Jos raporttikielenä on esim. Svenska esitetään Paikkanimet aakkostaen raporttikielen mukaan. Vastaavasti on valinta kylä - Talo -torppa -tietojen muokkaamiseksi ja niiden taivutustietojen syöttö.

Henkilön rippikirjatiedot -valinnalla voidaan laatia rippikirjoista luettelo kullekin tallennetulle henkilölle. Näin saadaan merkittyä tarkemmin mistä tieto on peräisin. Tässä on samalla pohjatietoa tulevalle uudelle Genealog.dotm asiakirjamallille (versio 10.7.0.0 jonka työ on jo meneillään), jossa on sitten myös tietojen poiminta ja raportointi laajemmin esillä. Voidaan mm. poimia tietoa rippikirjan sivun perusteella. Missä asuivat kylän myllärit, suutarit, ketkä asuivat Takaveräjän torpassa jne.

Raporttimuotona voi olla myös on Serkku-raportti. Siinä voidaan poiminta ulottaa lähtöhenkilöstä 1—4 serkun alueelle ja poimia joko isän tai äidin puoleiset serkut. Raporttimuoto on nimilista. Toimintamuotona on valittavissa myöskin muoto jossa poistetaan osa serkuista. Näin muodostuu kaksi erilaista näkemystä: Ketkä ovat serkuksia keskenään tai ketkä ovat lähtöhenkilön serkkuja. Luonnollisesti nimet voidaan viedä myös näkymään, jolloin voidaan muodostaa vaikka "osoitetarrat" serkkutapaamiseen.

Työkalut-valikon valinnoin voidaan muuttaa ja korjata ja yhdistää keskeisten tietojaksojen Selite-kenttiä.

Keskeiset muutettavat tietojaksot voidaan valita valikosta.

Esim. ammattinimikkeitä voidaan korjata, jos niissä on kirjoitusvirheitä tai jos Ammatti-nimike on kirjattu väärään tietojaksoon, niin voidaan vaihtaa esim. Oppiarvo-jaksoon tai päinvastoin. Samalla nähdään myös jos jollakin henkilöllä on tyhjä tietojakso (kuvassa Ammatti), niiden määrä ja jos vain yksi niin viemällä hiiren kohdistin lukuarvokenttään nähdään myös henkilön nimi (kuvassa Örn,...). Tyhjä tietojakso voidaan poistaa. Valitun nimikkeen lukumäärä, ja jos niitäkin vain yksi, nähdään henkilön nimi (kuvassa Lyytinen,...). Mikäli jollakin tietojaksolla on kielierikoisohjaus, nähdään F2-kentästä mikä nimike on käännetty. Lista esitetään myös raporttikielen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Mikäli listassa nähdään virhe valitussa selitteessä (Ammatti) voidaan nähdä myös kuinka monelle henkilölle se on tallennettu. Virhe voidaan keskitetysti korjata kaikille virheellisen tiedon omaaville avaamatta kutakin henkilöä erikseen Sukuohjelmisto 2400 -ohjelmalla.

Etusivulle